Právne úpravy a nariadenia sú v podstate na pravidelnom poriadku, ale len máloktorá právna vyhláška vzbudila takú pozornosť ako GDPR, respektíve všeobecná ochrana osobných údajov.
Z teoretickej stránky sa toto nariadenia prakticky dá logicky vysvetliť a argumentovať, ale pre majiteľov firmy či prevádzkovateľov webových stránok to predstavuje niekoľko prísnych administratívnych úkonov, ktoré sa navyše môžu meniť. Aj preto sa tešia rastúcej návštevnosti školenia GDPR, ktoré môžu mať takisto elektronickú podobu https://www.eprivacygdpr.sk/e-learningove-skolenie-opravnenych-osob/.

ochrana údajů

Dôvod vzniku a princíp GDPR
Na druhej strane si treba uvedomiť princíp tohto nariadenia EÚ, ktoré vzniklo už v máji 2018 a tým je dosiahnutie ochrany poskytovaných údajov užívateľmi, ktorí dnes prakticky nakupujú, čerpajú informácie a celkovo fungujú vo svete online a títo zrejme predstavujú väčšinu súčasnej spoločnosti. Je tak logické, že dáta sa hromadia v obrovských počtoch a ľahko sa tým nad nimi stráca kontrola. Práve z tohto dôvodu musí byť každý konkrétny vlastník stránky zodpovedný za dáta, ktoré mu užívateľ poskytne. O tomto poskytnutí a zaobchádzaní s údajmi musí byť návštevník konkrétneho webu takisto informovaný a túto skutočnosť musí odsúhlasiť. V prípade, že spätne požiada o vymazanie týchto dát z konkrétneho webu, majiteľ stránky mu musí vyhovieť aj v tomto bode.

média

Sledovacie technológie či súbory cookies tak musia byť regulované, aby sa nad nimi v dnešnom technologickom rozvoji a zavedení množstva internetových služieb a e-shopov nestratila kontrola, inak by sa dali zneužiť v neprospech užívateľov. Z hľadiska surfovania na internete a navštevovania webových stránok tak nepovažujeme za osobné údaje iba poskytnutie mena, priezviska, adresy, fotky, veku, pohlavia, národnosti atď, ale takisto identifikačnú adresu užívateľa, čiže IP adresu a jej kroky.